Site Map Website Guidelines +977-1-5970646, 4211917 Official: info@nitc.gov.np | Technical Support: govnp@nitc.gov.np

News & Notices

News & Notices

Name Download File
नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरु र वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको नामावली Uploaded at: 2022-03-31  Download File
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना Uploaded at: 2022-03-25  Download File
Clarification Notice No. 1 for Construction of Data Center at Kohalpur, Banke, IFB No.: NITC/W/NCB-11/2078-79 Uploaded at: 2022-03-18  Download File
Addendum Notice No. 3 for Construction of Data Center at Kohalpur, Banke, IFB No.: NITC/W/NCB-11/2078-79 Uploaded at: 2022-03-18  Download File
कम्प्युटर अपरेटर पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका आवेदकहरुको नामावली Uploaded at: 2022-03-16  Download File
कम्प्युटर टेक्निसियन पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका आवेदकहरुको नामावली Uploaded at: 2022-03-16  Download File
इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका आवेदकहरुको नामावली Uploaded at: 2022-03-16  Download File
इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका आवेदकहरुको नामावली Uploaded at: 2022-03-16  Download File
कम्प्युटर ईन्जिनियर पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका आवेदकहरुको नामावली Uploaded at: 2022-03-16  Download File
सूचना प्रविधि निर्देशक पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका आवेदकहरुको नामावली Uploaded at: 2022-03-16  Download File